Check Out Our Work

ידע – מכון וויצמן למדע

ידע חברה למחקר ופיתוח היא חברה של מכון וויצמן למדע. החברה למעשה מציעה את הקניין הרוחני של מכון וויצמן לחברות המעוניינות בכך. האתר מחייב הרשמה והוא פונה בעיקר לשוק הבינלאומי. מאחורי האתר מערכת מסודרת של DATA  שמאפשרת פילוח לפי קטגוריות ותחומי עניין. האתר למעשה מתנהג כאתר מסחר אלקטרוני לכל דבר (e-commerce  ) כאשר ה”רכישה” של המוצרים שרובם פטנטים, פרסומים או מחקרים נעשית שלא דרך האתר אלא דרך פניה ישירה לחברה. כל תהליך האיפיון וניהול הפרויקט בוצע על ידינו תוך יצירת מערכת גמישה שמאפשרת רישום , עדכונים של “מוצרים” ,”עגלת קניות”, בסיס נתונים גמיש וניהול משתמשים בעלי הרשאות ותפקידים.